นโยบายพัฒนาการศึกษา

นโยบายโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ เรื่องแนวทางการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ