ข้อมูลบุคลากร

นางอุบล ตั้งธนะพงศ์ไชย
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอุบล ตั้งธนะพงศ์ไชย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสังวาลย์ โนนลือชา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววรรณภา สอนเสนา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวอัจฉรา วงไชยา
ตำแหน่ง ครู
นายวิทยา สิงห์น้อย
ตำแหน่ง ครู
นายสิรวิชญ์ อัปติกานัง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวอภิญญา บุตรศรีภูมิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายโสภณ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวอนงค์ แก้วมืด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายสุธรรม แสนบุญศิริ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นางสาวภาวิดา ศรีสวัสดิ์
ธุรการ

ตำแหน่งระดับชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคศ.3
ครูคศ.3123
คศ.2112
คศ.1314
ครูผู้ช่วย11
พนักงานราชการ112
นักการภารโรง11
ครูธุรการ11
รวม7714