ข้อมูลบุคลากร

นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอุบล ตั้งธนะพงศ์ไชย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสังวาลย์ โนนลือชา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวอัจฉรา วงไชยา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสัญญา วุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวธารทิพย์ พลสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาววรรณภา สอนเสนา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
ตำแหน่ง ครู
นายวิทยา สิงห์น้อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสิรวิชญ์ อัปติกานัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอภิญญา บุตรศรีภูมิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายโสภณ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวอนงค์ แก้วมืด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายสุธรรม แสนบุญศิริ
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวภาวิดา ศรีสวัสดิ์
ธุรการ
ตำแหน่งระดับชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคศ.311
ครูคศ.3123
คศ.2224
คศ.1112
ครูผู้ช่วย22
พนักงานราชการ112
นักการภารโรง11
ครูธุรการ11
รวม9716