การนิเทศ ติดตาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

ปฏิทินวิชาการ