ข้อมูลนักเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13912
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 251116
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 310818
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น182846
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4111627
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5448
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 651015
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย203050
รวมทั้งหมด385896
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564