ประวัติโรงเรียน

         กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนมัญจาศึกษาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนประจำตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 และเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2537 เป็นปีแรก มีนักเรียนจำนวน 42 คน โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงเค็ง ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนมัญจาศึกษาได้แต่งตั้ง นายพุทธิชัย  ค่อนดี  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาสาขา ซึ่งเป็นสาขาโรงเรียนมัญจาศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนมัญจาศึกษาสาขาตำบลท่าศาลา เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์”