ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 6

นางสาววรรณภา สอนเสนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายวิทยา สิงห์น้อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย