ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 5

นางอุบล ตั้งชนะพงศ์ไชย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธารทิพย์ พลสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ