ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3

นางสังวาลย์ โนนลือชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
ตำแหน่ง ครู