ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 2

นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอนงค์ แก้วมืด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ