ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1

นายสิรวิชญ์ อัปติกานัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายโสภณ สุ่มมาตย์
พนักงานราชการ