กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวอัจฉรา วงไชยา
นายวิทยา สิงห์น้อย
นางสาวอนงค์ แก้วมืด