กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอุบล ตั้งธนะพงศ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรรณภา สอนเสนา
นางสาวภาวิดา ธรรมสุจริต