กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัจฉรา วงไชยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรรณภา สอนเสนา
นางสาวภาวิดา ธรรมสุจริต