กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายโสภณ สุ่มมาตย์
นายสุธรรม แสนบุญศิริ
นางสาวภาวิดา ธรรมสุจริต