กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอุบล อุ่นผาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสัญญา วุฒิสาร
นางสาวธารทิพย์ พลสิทธิ์
นายโสภณ สุ่มมาตย์
นายสุธรรม แสนบุญศิริ
นางสาวภาวิดา ธรรมสุจริต