กลุ่มอำนวยการ

นายศุกฤกษ์ คงนาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอุบล อุ่นผาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสังวาลย์ โนนลือชา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวอัจฉรา วงไชยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล