กลุ่มอำนวยการ

นางอุบล ตั้งธนะพงศ์ไชย
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสังวาลย์ โนนลือชา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายปราโมทย์ บุญศรีประภาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป