กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสังวาลย์ โนนลือชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวอัจฉรา วงไชยา
นางสาววรรณภา สอนเสนา
นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย
นายสิรวิชญ์ อัปติกานัง