กลุ่มบริหารวิชาการ

นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นายวิทยา สิงห์น้อย
นายสิรวิชญ์ อัปติกานัง

นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย